via pública 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017. ANTECEDENTS Vist l’informe del delineant tècnic SIG municipal, de data 14 de febrer de 2017, del qual es transcriu el següent contingut: Es constata que en el carrer de...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la via pública: parades annexes al mercat municipal. ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu actual modificada, es va aprovar en data 28 de gener de 2016 pel Ple de l&r...
Resultat ple municipal
12
3
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública. ANTECEDENTS Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment Comissió d’Estudi, per ...
Resultat ple municipal
15
1
1