via pública 2011/2015
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
14
3
1
2
Vota!
Aprovació inicial de l'avantprojecte de modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 19 de març de 2014, l'Ajuntament de Cardedeu va resoIdre iniciar l'expedient per a la Modificació de l'Ordenança munlclpal reguladora de la ...
Resultat ple municipal
6
2
9
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació de l'article 80 de l'ordenança reguladora de la via pública. Vist l’informe de l’Inspector d’obres de Cardedeu de 26 de novembre de 2012 en el que es proposa la modificació de l’ordenança de la via pública de Card...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de diferents articles de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública.. Atès que en data 26 de març de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar el Ordenança municipal reguladora de la Via pública. (Text íntegre publicat al BOP ...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Modificació de l'Ordenança general municipal de circulació de vehicles i de l'Ordenança d'Utilització de la via pública per a vianants i vehicles. Atès que la zona d’estacionament amb horari limitat (zona vermella) de Cardedeu es troba regulada tant als articles 32 a 34 (ambdós inclosos) de l’ordenança general...
Resultat ple municipal
15
2