urbanisme 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 26 d’octubre de 2017, el Ple Municipal, en va nomenar els membres de la Comissió de la verificació de les operacions de delimitació dels termes muni...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Declaració de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex. ANTECEDENTS Vist que el ple de l’Ajuntament de Cardedeu, va adoptar entre d’altres, l’acord d’inici de l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres d...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Nomenar "Jardí Lluís Companys" a l'espai públic situat al pati de darrera de l'edifici de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que és voluntat de l’equip de govern municipal que Cardedeu disposi d’un espai que recordi el president de la  Generalitat Lluís Companys, afusellat pel franquis...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Declarar la caducitat de l'expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió realitzada en data 25 d'octubre de 2018, va adoptar els següents acords: “PRIMER.- Incoar procediment de res...
Resultat ple municipal
13
2
0
0
Vota!
Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Vist l’expedient instruït per l’existència de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Carde...
Resultat ple municipal
13
2
0
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació de les fitxes e-30, e-57, e-58 i e-69 del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist què, mitjançant decret número 2017/1074, de data 4 de desembre de 2017, va aprovar-se inicialment la modificació del Pla Especial i Catàleg del...
Resultat ple municipal
9
4
3
0
0
Vota!
Bonificació 95% ICIO obra instal·lació de mòdul prefabricat a l'IES Arquitecte Manel Raspall. Atès que en data 16 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/5974, la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament va presentar a l’Ajuntament de...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Aprovació del text refós verificat abril 2018, de la modificació puntual de POUM al Sector 19 Dr. Klein, i trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. ANTECEDENTS Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de s&ogra...
Resultat ple municipal
10
4
0
0
Vota!
Aprovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l'avinguda rei En Jaume i el c. Girona.. ANTECEDENTS Vist que en data 26 de gener de 2018, el senyor Pere Clos Forns, va presentar, amb RE 1240, un escrit de la senyora Dolors Ricós i Martí, en qualitat de Presidenta ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals. Fase 1 i fase 2. ANTECEDENTS Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 8 de febrer de 2018, del qual es transcriu el següent contingut: “El 30 de gener de 2018 i registre d...
Resultat ple municipal
9
4
4
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del Pla parcial corresponent al sector 6 "carretera BV-5105". Vist que en data 22 de juliol de 2011 s’aprova inicialment per Decret d’Alcaldia el Pla Parcial corresponent al Sector 6 “CARRETERA BV-5105”. El 4 de febrer de 2014...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús. Vist l’escrit amb R.E. 2017/9269 del dia 02/08/2017, procedent de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, pel qual es notifica  que el Ple de l’Ajuntament de C&...
Resultat ple municipal
16
0
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, referent a les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Terr...
0
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en ses...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Aprovació de les prescripcions fixades en l'informe d'Adif, respecte la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en ses...
Resultat ple municipal
14
1
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Resolució de les al·legacions derivades de les incorporacions de les prescripcions fixades per la CTUB, respecte la modificació puntual de POUM al sector 19 Dr. Klein, i trametre-la per a la seva aprovació definitiva. ANTECEDENTS Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de s&ogra...
Resultat ple municipal
9
3
3
2
0
Vota!
Aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona, per l'actuació de reurbanització per ampliació d'illa de vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108, i sol·licitud de cessió de la titularitat del vial. ANTECEDENTS Vist que és voluntat de pacificar la zona del centre de Cardedeu i dotar-lo de prioritat per als vianants, per això l’Ajuntament de Cardedeu encarrega la reda...
Resultat ple municipal
13
4
Resultat ple municipal
14
1
2
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, clau 7 a. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat  definitivament per la Comissió...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, Clau 7a. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Te...
Resultat ple municipal
13
1
1
0
0
Vota!
Segona aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessi&oa...
Resultat ple municipal
12
1
2
1
0
Vota!
Aprovació de la incorporació de les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en relació a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal en l'àmbit del sector 19 "Doctor Klein". Vist que, inicialment el PGOU, aprovat el 1984 (en endavant PGOU 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de sòl u...
Resultat ple municipal
9
4
4
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública. ANTECEDENTS Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment Comissió d’Estudi, per ...
Resultat ple municipal
15
1
1
3
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del Quart Cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Te...
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
16
1