urbanisme 2011/2015
0
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera". El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
14
2
Resultat ple municipal
15
2
Resultat ple municipal
14
3
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
15
2
Resultat ple municipal
15
2
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del PAU 111 “Les Pinedes”. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
14
3
0
2
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent a les tanques i mitgeres. L'objectiu d'aquesta modificació puntual és la d'esmenar alguns aspectes de les normes urbanístiques del POUM i del PMU-24 de Cardedeu que han generat problemes en ...
Resultat ple municipal
5
10
3
2
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu i del pla de millora urbana 24 del Carrer Mogent, del terme municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 29 de navembre de 2012, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment la Modificació Puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'or...
Resultat ple municipal
14
1
2
1
5
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent als eixos comercials. ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) del municipi de Cardedeu relativa als eixos come...
Resultat ple municipal
14
2
0
3
Vota!
Aprovació de la suspensió de tramitacions i de llicències per a modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu a l’àmbit del sector 19. ANTECEDENTS D’acord amb la sentència núm. 872 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs 33/2009) es declara nul de ple dret el PMU-19 i l’acord del...
Resultat ple municipal
9
7
2
4
Vota!
Aprovació provisional del Text refós del Pla Especial Riera de Vallforners. Antecedents Atès que el 20 de maig de 2008 el Pla Especial de la Riera de Vallforners es va aprovar inicialment per Decret d’Alcaldia. Atès que el dia 29 de juliol de 2...
Resultat ple municipal
14
2
3
4
Vota!
Suspensió definitiva del tràmit de modificació del POUM de Cardedeu relativa als usos religiosos. Antecedents Atès que el 21 de març de 2013 es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de...
Resultat ple municipal
8
9
2
7
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu relativa als usos religiosos. Atès que el 21 de març de 2013 es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d’Or...
Resultat ple municipal
8
9
3
4
Vota!
Aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu referent als eixos comercials. ANTECEDENTS Atès que el dia 20 de setembre de 2012 La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’o...
Resultat ple municipal
14
1
2
1
4
Vota!
Aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera". ANTECEDENTS Aquesta Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) al Sector 26 "Can Boixadera" té per objecte el can...
Resultat ple municipal
13
3
1
2
4
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del POUM i del PMU-24 “carrer Mogent”. ANTECEDENTS Atès que el dia 29 de novembre de 2012 el Ple Municipal de L’Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment la present modificació puntual. Atès que el d...
Resultat ple municipal
14
1
1
2
6
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu relativa als usos religiosos. Antecedents Atès que el 21 de març de 2013 es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del ...
Resultat ple municipal
8
9
3
3
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM referent a la desclassificació del sector 14 “Turó de la Penya Est”. ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) del municipi de Cardedeu al Sector 14 denominat &ld...
Resultat ple municipal
9
6
2
2
4
Vota!
Ocupació directa de part de la zona qualificada de vial del Pla de Millora Urbana del sector PMU-22 "Pla de les Parets sud". ANTECEDENTS Atès que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissi&oacut...
Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
15
2
3
3
Vota!
Aprovació de la verificació del Text Refós del Pla Especial Riera de Vallforners. ANTECEDENTS Atès que el 20 de maig de 2008 el Pla Especial de la Riera de Vallforners es va aprovar inicialment per Decret d’Alcaldia. Atès que el dia 29 de juliol de 20...
Resultat ple municipal
14
3
1
5
Vota!
Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent als polígons 107 i 108. ANTECEDENTS Atès que el POUM vigent ordena la part posterior de les construccions amb accés a la Plaça Sant Joan que donen al Carrer Joan Miró, avui encara sense urban...
Resultat ple municipal
14
3
3
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent a l'Avinguda Europa. ANTECEDENTS Atès que és necessari tramitar diverses modificacions del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en s...
Resultat ple municipal
10
7
1
7
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent a l'ús religiós. ANTECEDENTS Atès que la intenció de la modificació és crear un nou ús, l’ús religiós que incorpori les activitats de relació religios...
Resultat ple municipal
9
8
5
4
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual de Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent a la desclassificació del sector 14 "Turó de la Penya Est". ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) del municipi de Cardedeu al Sector 14 denominat &ld...
Resultat ple municipal
9
6
2
2
4
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic pla general de 1984 eren 3A. D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/20...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació inicial de modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del POUM de Cardedeu i del PMU-24 "carrer Mogent". Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
14
2
1
4
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Cardedeu per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1 C. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
15
1
2
3
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic Pla General de 1984 eren 3A. D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/20...
Resultat ple municipal
8
8
3
2
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que per tal de reduir la superfície necessària per a realitzar divisions horitzontals en les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
16
3
2
Vota!
Aprovació definitiva de la modificació del Pla de Millora Urbana del Sector-24 c/ Mogent. Antecedents El planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial...
Resultat ple municipal
15
2
2
4
Vota!
Proposta de resolució de l'aprovació de la suspensió de l'atorgament de llicències amb la finalitat d'estudiar la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu en relació als usos socioculturals i religiosos. Atès que l’Ajuntament està treballant en la modificació de POUM relativa a l’ús sociocultural ja que aquest admet tant les activitats culturals com religiose...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cardedeu per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1C.. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
16
1
3
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cardedeu que per tal de reduir la superfície necessària per a realitzar divisions horitzontals en les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals.. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
3
2
Vota!
Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr. Pere Clos Forns, contra l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del sector 20 "av. Gaudí Sud" de Cardedeu.. En data 24 de febrer de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del sector 20 “Av. Gaudí Sud” de Cardedeu, en el qual es donava respo...
Resultat ple municipal
11
5
2
3
Vota!
Verificació del text refós del Pla Especial d'Insfraestructures de Radiocomunicació.. Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1
2
3
Vota!
Validació de l'aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cardedeu per a la redacció del pla de renovació i millora de l'espai públic del nucli històric.. Atès que l’Ajuntament de Cardedeu en data 14 de novembre de 2011 ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cardedeu la seva col·laboració...
Resultat ple municipal
13
4
3
2
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels articles 160,215,101,111 i 322.3 del POUM de Cardedeu.. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació dels articles 160, 215, 101, 11 i 322.2 del POUM de Cardedeu...
Resultat ple municipal
13
4
3
2
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del sector 13 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació del Sector 13 “Can Montells – La Penya”. ...
Resultat ple municipal
13
4
3
3
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels articles 160,215,101,111 i 322.3 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació dels articles 160, 215, 101, 11 i 322.2 del POUM de Cardedeu...
Resultat ple municipal
6
11
2
4
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del sector 13 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació del Sector 13 “Can Montells – La Penya”. ...
Resultat ple municipal
6
11
2
3
Vota!
Ratificació de la resolució de l'Alcaldia d'interposició de requeriment previ contra la resolució del Director General del Territori i Urbanisme d'aprovació definitiva de la Trama Urbana Consolidada. Atès que en data 7 de setembre de 2011, l’Alcaldia va dictar un decret pel qual interposava un requeriment previ davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de ...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Aprovació dels projectes executiu i ambiental per a la construcció d'un pavelló doble esportiu tipus PAV-2. Atès que dins el PMU-20 aprovat definitivament el 24 de febrer de 2011 i publicat al BOPB l’11 de juliol de 2011 existeix una zona delimitada pels carrers carrers Puig i Cadafalch cant...
Resultat ple municipal
14
3
2
3
Vota!
Aprovació provisional del Pla especial d'infraestructures de radiocomunicació (PEIR). Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1