transport public 2011/2015
4
2
Vota!
Autorització a l'agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal de que representi a l'Ajuntament de Cardedeu davant la Generalitat i l'ATM als efectes del disposat al conveni de 07/07/2010.. Vist el 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el Sr. Manel Nadal i Farreras, en qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres P...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Validació de l'acord de nomenament de representant de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà. De conformitat amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització i funcionament, quan el nomenaments de representants de la Corporació en òrgan col.le...
Resultat ple municipal
13
2
1