telecomunicacions 2011/2015
2
3
Vota!
Verificació del text refós del Pla Especial d'Insfraestructures de Radiocomunicació.. Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels articles 160,215,101,111 i 322.3 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació dels articles 160, 215, 101, 11 i 322.2 del POUM de Cardedeu...
Resultat ple municipal
6
11
2
3
Vota!
Aprovació provisional del Pla especial d'infraestructures de radiocomunicació (PEIR). Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1