taxes 2015/2019
0
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional). D I C T A M E N EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el ...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Acord imposició taxa utilització privativa dependències municipals i aprovació ordenança fiscal. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a ...
Resultat ple municipal
11
3