taxes 2011/2015
Resultat ple municipal
12
5
Resultat ple municipal
8
7
1
3
4
Vota!
Aprovació del canvi parcial de l'ordenança fiscal núm. 17 en el seu article 4 modificant la taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics. ANTECEDENTS Atès que actualment els animals domèstics trobats a la via pública són recollits per la Policia Local, albergats momentàniament en unes gàbie...
Resultat ple municipal
13
4
1
5
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional). ANTECEDENTS Vist l’informe tècnic-econòmic, de data 12/3/2013, a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació de l'anul·lació de l'acord de modificació per a l'exercici 2013 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que es va rebre escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunicava la interposici&oacu...
Resultat ple municipal
17
1
5
Vota!
Acord d'imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de la seva ordenança fiscal corresponent i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2013 (Aprovació definitiva).. Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que ha...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Anul·lació de l'acord d'imposició i ordenació per a l'exercici 2012 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que s’ha rebut un escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunica la interposic...
Resultat ple municipal
13
4
3
2
Vota!
Imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal corresponent i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2013. (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
3
2
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
4
3
Vota!
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de la taxa de clavegueram i de l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 23 de febrer de 2012, va aprovar inicialment la imposició i ordenació de la taxa de clavegueram i de l’o...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Imposició de la taxa del servei municipal de clavegueram i aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de la Taxa per ocupació del mercat municipal.. Atès que des de l’any 2009, al ple de novembre, l’ajuntament va recuperar la gestió directa del mercat municipal. Atès que la tarifa d’ocupació tin...
Resultat ple municipal
12
5
3
2
Vota!
Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar...
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Imposició i ordenació de la nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2012 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2012 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
6
11