pressupostos Plenari de 25 d'octubre de 2018
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017. Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 4 de setembre de 2018, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públ...
Resultat ple municipal
8
6