impostos Plenari de 25 d'octubre de 2018
1
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional). EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
8
3
3