urbanisme Plenari de 28 de març de 2018
0
0
Vota!
Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l'avinguda rei En Jaume i el c. Girona.. ANTECEDENTS Vist que en data 26 de gener de 2018, el senyor Pere Clos Forns, va presentar, amb RE 1240, un escrit de la senyora Dolors Ricós i Martí, en qualitat de Presidenta ...
Resultat ple municipal
16