pressupostos Sessió ordinària 26 de setembre de 2013
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2013. Suplement de Crèdit.. Vista la memòria de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2013 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de suplement d...
Resultat ple municipal
13
2
2
4
1
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012. Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2013 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2012. Informat ...
Resultat ple municipal
8
1
8