serveis 2011/2015
0
1
Vota!
Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu. El contracte amb l'empresa de servei de neteja viària va finalitzar i ara queda pendent aprovar-ne la liquidació, per tal que l'Ajuntament pugui cobrar uns imports que quedave...
Resultat ple municipal
14
1
2
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
14
3
0
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per l'activitat Casal Estiu Jove. Aprovació del preu a pagar pels ciutadans que facin servir aquest servei.
Resultat ple municipal
9
1
7
2
1
Vota!
Aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que en data 5 de de5embre de 2012 el Ple Municipal de l'AJuntament de Cardedeu aprova l'adudicació de la gestió del servei public municipal de nete...
Resultat ple municipal
14
3
Resultat ple municipal
10
7
Resultat ple municipal
6
11
Resultat ple municipal
6
11
0
2
Vota!
Aprovació de la resolució del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines amb l’empresa URBASER. Antecedents L’empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SLU va signar contracte amb l’Ajuntament de Cardedeu, com a concessionària del servei públic de neteja vi&agra...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Moció de rebuig de l’augment desorbitat de les tarifes del transport públics. Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, el passat mes de desembre de 2013, va aprovar un increment de les tarifes del transpor...
Resultat ple municipal
16
0
3
Vota!
Aprovació de la clarificació de les accions exercides mitjançant acord de Ple de 21 de desembre de 2013, en relació a les obligacions econòmiques derivades del contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua potable. Atès el contingut del contracte administratiu de concessió del servei públic d’abastament del municipi de Cardedeu adjudicat a favor de l’entitat “Aguas Potab...
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
16
6
1
Vota!
Aprovació de les accions contemplades en l'informe tècnic sobre l'efecte jurídic de l'expedient de reequilibri del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Cardedeu, de data 4 de desembre de 2013. Atès que en data 25 de febrer de 2013, la Junta de Govern local aprova la contractació dels treballs d’auditoria de la concessió administrativa del servei d’aig&uum...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Aprovació de la sol.licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Benestar social per a la prestació del servei de centre de dia, per l’any 2014. Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Soc...
Resultat ple municipal
17
1
5
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional). ANTECEDENTS Vist l’informe tècnic-econòmic, de data 12/3/2013, a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ...
Resultat ple municipal
9
8
3
4
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista per demanar la continuïtat del finançament del servei local de teleassistència. L'any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre l"IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i...
Resultat ple municipal
8
9
3
3
Vota!
Adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines al terme municipal de Cardedeu. Atès que el Ple Municipal ordinari a la sessió del dia 26 de juliol de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions t&...
Resultat ple municipal
13
3
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis de l'escola bressol municipal "Can Serra" i l'escola bressol municipal "Els Daus" pel curs 2012-2013.. Vist l’informe emès per la tècnica de Serveis Personals, de data 9 de maig de 2012, en el qual es proposen l’aprovació de les bonificacions i preus públics d...
Resultat ple municipal
14
1
1
3
4
Vota!
Adjudicació del Servei de neteja dels edificis municipals. . Atès que el Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 28 de març de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques qu...
Resultat ple municipal
14
2
4
2
Vota!
Moció de la CUP per a l'adhesió a la plataforma "Aigua és vida", instant a la Generalitat de Catalunya que eviti l'externalització dels servei de l'empresa pública ATLL.. A instància de la Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes i solidàries, la CUP de Cardedeu presentem a aquest ...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Aprovació del projecte de primer establiment del servei públic de clavegueram.. Vist el projecte d’establiment del servei públic municipal de clavegueram que consta a l’expedient, iniciat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2012....
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran a Cardedeu, per a l'any 2012. Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i ...
Resultat ple municipal
17
5
1
Vota!
Moció sobre les retallades pressupostàries en Sanitat i Ensenyament aplicades al nostre poble. MOTIVACIONS "Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat dels serveis públics han de ser una prioritat màxim...
Resultat ple municipal
9
2
6