serveis socials 2015/2019
2
0
Vota!
Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador del Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS: Vist que el ple municipal, en la sessió celebrada en data 28 de juny de 2018 va aprovar inicialment el redactat del Reglament per regular la prestació del Servei d&rsqu...
Resultat ple municipal
14
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament municipal regulador del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que L’any 2006 es va aprovar la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació del reglament municipal regulador del servei d'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la p...
1
0
Vota!
Bonificació 95% obres Fundació Lluisa Oller. Declaració d’utilitat pública de les obres de Fundació Lluïsa Oller G65434920, per a les obres de eliminació de barreres arquitectòniques de l&rsq...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació de la modificació del contingut de l'estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació privada Teresa Oller i Nicolau. ANTECEDENTS Atès que la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau té com a finalitat l’aplicació de les rendes que produeixin els béns legats per la fu...
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
4
0
Vota!
Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la p...
Resultat ple municipal
17