sancions 2011/2015
2
3
Vota!
Aprovació de la delegació a la Diputació de Barcelona de la comunicació a la Direcció General de Trànsit de les sancions fermes en via administrativa als efectes previstos a l'article 82 del Real Decret Legislatiu 339/1990.. La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i S...
Resultat ple municipal
17