salaris 2011/2015
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de l'acord de 28/03/2012, relatiu als regidors/es electes d'aquest ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial i les seves retribucions. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 28 de març de 2012 va acordar fixar les dedicacions dels membres del govern durant la present legislatura, així...
Resultat ple municipal
9
4
4
3
2
Vota!
Declaració de no disponibilitat de crèdits d'acord amb l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.. L’apartat 1 de l’article 2 del RD 20/2012 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals del personal al servei de les administracions públiques, en l&rsquo...
Resultat ple municipal
11
5
2
4
Vota!
Moció del grup municipal d’ICV-EUIA per la defensa dels acords obtinguts en negociació col·lectiva a l'ajuntament de Cardedeu i la renúncia a la paga extra de desembre dels càrrecs electes amb dedicació a temps complet o parcial.. La Disposició Addicional 71a de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012 estableix que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podr&agra...
Resultat ple municipal
9