retallades 2011/2015
3
2
Vota!
Ratificació de l’escrit de tots els grups en relació a la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament de suprimir dues aules de P3. ANTECEDENTS Atès que a la Junta de Portaveus, celebrada el dia 28 de febrer de 2013, es va acordar presentar un escrit, signat per part de tots els grups municipals amb representaci&oacu...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Declaració de no disponibilitat de crèdits d'acord amb l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.. L’apartat 1 de l’article 2 del RD 20/2012 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals del personal al servei de les administracions públiques, en l&rsquo...
Resultat ple municipal
11
5
2
4
Vota!
Moció del grup municipal d’ICV-EUIA per la defensa dels acords obtinguts en negociació col·lectiva a l'ajuntament de Cardedeu i la renúncia a la paga extra de desembre dels càrrecs electes amb dedicació a temps complet o parcial.. La Disposició Addicional 71a de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012 estableix que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podr&agra...
Resultat ple municipal
9
5
1
Vota!
Moció sobre les retallades pressupostàries en Sanitat i Ensenyament aplicades al nostre poble. MOTIVACIONS "Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat dels serveis públics han de ser una prioritat màxim...
Resultat ple municipal
9
2
6