residus 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. PRIMER. En sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va acordar la aprovaci...
Resultat ple municipal
13