reglaments 2011/2015
4
1
Vota!
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que per acord plenari de data 26 de setembre de 2013, es va aprovar inicialment el Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu i es va sotmetre a informació ...
Resultat ple municipal
16
1
1
6
Vota!
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de la derogació del Reglament i extinció del Registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que per acord plenari de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles Consensuals de...
Resultat ple municipal
7
9
1
4
Vota!
Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu. Antecedents VIST l’avantprojecte de Reglament d’Arxiu Municipal de Cardedeu elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcald...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de maig de 2001 va aprovar la creació i aprovació del reglament del registre de parelles con...
Resultat ple municipal
8
8
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió. ANTECEDENTS Atès que el 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
11
6
1
4
Vota!
Aprovació de la modificació dels articles 6 i 7 del Reglament del Mercat Municipal.. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 3 de gener de 2013, de proposta de modificació del reglament del mercat municipal. Atès que la gestió del mercat munici...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació de l'article 80 de l'ordenança reguladora de la via pública. Vist l’informe de l’Inspector d’obres de Cardedeu de 26 de novembre de 2012 en el que es proposa la modificació de l’ordenança de la via pública de Card...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic pla general de 1984 eren 3A. D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/20...
Resultat ple municipal
9
8