quotes 2015/2019
0
0
Vota!
Modificació ordenances fiscals 2019 (of núm. 10). D I C T A M E N EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el proce...
Resultat ple municipal
13
3