pressupostos 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla del 2019. Vist que el expedient va romandre exposat al públic durant quinze...
Resultat ple municipal
8
6
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de  modificació a realitzar i les a...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2019, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
7
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017. Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 4 de setembre de 2018, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públ...
Resultat ple municipal
8
6
0
0
Vota!
Aprovació modificació crèdit 03/2018 credit extraordinari i sumplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
10
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
10
7
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 10/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de l'exercici 2016. Informat favorablement per la Comissió Especial de comptes en sessió de 27 de juliol de 2017, el Compte General, amb el  dictamen de dita Comissió, es va exposar al p...
Resultat ple municipal
8
7
0
1
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2017. Suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les apl...
Resultat ple municipal
11
4
1
1
Vota!
Modificació pressupostària núm. 6/2017 - crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
9
4
3
0
0
Vota!
Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 20 de març de 2017, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&o...
Resultat ple municipal
9
8
1
0
Vota!
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017. ANTECEDENTS Aprovat inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2017 i exposat al públic mitjançant anunci al Butlle...
Resultat ple municipal
8
8
2
0
Vota!
Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
6
2
0
Vota!
Aprovació Pla econòmic financer. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 12/2016. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència de 6 d’octubre de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oacu...
Resultat ple municipal
16
1
1
Vota!
Aprovació modificació pressupostària nº 5/2016. Crèdit extraordinari.. Vista la memòria de la Presidència de 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a r...
Resultat ple municipal
10
5
2
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a rea...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016. Antecedents En l'elaboració del Pressupost del 2016 es va realitzar l’adaptació de les partides pressupostàries a la nova estructura dels pressupostos de les enti...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 13 de maig de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixemen...
Resultat ple municipal
14
1
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària núm. 04/2016. suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 18 de maig de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a rea...
Resultat ple municipal
9
4
3
4
0
Vota!
Exercici d'accions judicials en defensa dels interessos de la corporació. Producte finances Banc Sabadell. ANTECEDENTS En data 5 d’agost de 2008, la Junta de Govern Local va acordar la concertació d’una operació de crèdit per import de 3.500.000 d’euros. Aque...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial crèdits número 1/2016.. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de març de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de recon...
Resultat ple municipal
13
4
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària nº 1/2016 crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 17 de febrer de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a r...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 14 de febrer de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixem...
Resultat ple municipal
15
0
1
Vota!
Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016. En data 23 de desembre de 2015, el Ple va aprovar inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2016. Exposat al públic mitjan&c...
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2016. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2016, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
4
2
0
0
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària núm. 14/2015. Transferència de crèdit, suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2015.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 4/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16