pressupostos 2011/2015
0
1
Vota!
Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 3/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
11
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
10
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 2/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
11
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
6
7
3
0
1
Vota!
Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdits 04/2014. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
6
4
7
1
1
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2013. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
6
1
10
Resultat ple municipal
6
1
8
4
2
Vota!
Proposta d'acords d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, número 03/2014. (PRP2014/1090). Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2014, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeix...
Resultat ple municipal
13
3
2
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 5/2014 de suplement de crèdit. Vista Ia memòria de la Presidència, 6 de maig de 2014, justlficativa de la necessitat de recòrrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a real...
Resultat ple municipal
6
4
7
2
2
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2014. Vista la memòria de l'Alcaldia-Presidència de I'Ajuntament de Cardedeu, de data 8 de maig de 2014, justificativa de la necessitat de tramitar un expedienf de reconeixement ext...
Resultat ple municipal
6
11
2
1
Vota!
Aprovació del Pla econòmic-financer. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera en el seu article 21, en cas de d&...
Resultat ple municipal
12
1
4
1
2
Vota!
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2014. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de maig de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixemen...
Resultat ple municipal
6
1
9
1
3
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, de les plantilles de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2014. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2014, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
6
9
1
4
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 10/2013. Transferències de crèdit.. Vista la memòria de la Presidència, de 16 de desembre de 2013, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació...
Resultat ple municipal
6
7
4
2
4
Vota!
Modificació pressupostària núm. 7/2013. Transferències de crèdit i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, de 24 d’octubre de 2013, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oa...
Resultat ple municipal
12
5
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2013. Suplement de Crèdit.. Vista la memòria de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2013 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de suplement d...
Resultat ple municipal
13
2
2
4
1
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012. Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2013 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2012. Informat ...
Resultat ple municipal
8
1
8
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2013. Transferències de crèdit i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, d’11 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oac...
Resultat ple municipal
8
8
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2013- Transferències de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, de 23 de maig de 2013, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a ...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació, de les plantilles de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2013. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2013, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
8
8
2
4
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2012. Crèdit extraordinari i transferència de crèdit. Vista la memòria de l’Alcaldia de 15 d’octubre de 2012 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de cr&egra...
Resultat ple municipal
9
2
4
Vota!
Aprovació de l'expedient de modificació pressupostària núm. 10/2012 - Suplement de Crèdit. Vista la memòria de l’Alcaldia de 15 d’octubre de 2012 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de supleme...
Resultat ple municipal
9
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 6/2012. Transferències de crèdit.. Vista la memòria de la Presidència, de 17 de setembre de 2012, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2011. Per Decret d'Alcaldia de 9 de juliol de 2012 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2011. Informat ...
Resultat ple municipal
11
6
2
4
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2012. Transferències de crèdit i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, d’11 de juliol de 2012, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oac...
Resultat ple municipal
13
1
2
2
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2012 de l'Ajuntament de Cardedeu. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de maig de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixemen...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2012 del Patronat municipal de Cultura. Vista la memòria de la Presidència del Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de maig de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un exped...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2012 del Patronat municipal d'Esports. . Vista la memòria de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de maig de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un ...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2012 de crèdit extraordinari, suplements de crèdit i transferència de crèdit.. Vista la memòria de l’Alcaldia de 16 de maig de 2012 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit e...
Resultat ple municipal
9
7
4
3
Vota!
Resolució de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2012. En data 26 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost de la Corporació, format pel de l’entitat, i pels dels seus organismes autònoms, a...
Resultat ple municipal
9
7
3
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'entitat, dels organismes autònoms i el general i de les plantilles de personal i relació de llocs de treball corresponent a l'exercici 2012. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2012, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Modificació pressupostària nº 8/2011. Transferències de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, de 14 de novembre de 2011, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació...
Resultat ple municipal
11
6
3
2
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2010. Per Decret d'Alcaldia de 18 de juliol de 2011 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2010. Informat...
Resultat ple municipal
7
2
8
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 6/2011 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit en el pressupost municipal de 2011. Vista la memòria de l’Alcaldia de 16 de setembre de 2011 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de crèd...
Resultat ple municipal
11
1
5