poum 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació...
Resultat ple municipal
16