ple 2011/2015
3
2
Vota!
Periodicitat de les sessions del Ple. Es demana que els plens municipals tornin a fer-se cada mes enlloc de cada dos com es va aprovar a la sessió ordinària del 31 de gener de 2013.
Resultat ple municipal
17
3
1
Vota!
Retorn al Ple de les competències delegades a la Junta de Govern local. Es proposa que retornin al ple les competències que es van delegar a la Junta de Govern Local al ple del 30 de maig de 2013
Resultat ple municipal
11
6
2
4
Vota!
Periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova...
Resultat ple municipal
8
9
3
4
Vota!
Periodicitat de les comissions informatives d'àrea. Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny...
Resultat ple municipal
8
9
4
3
Vota!
Retorn al Ple de les competències delegades a la Junta de Govern local. ANTECEDENTS Atesa la intenció de retornar al Ple les competències en relació amb els preus públics. Atès que l’article 301 del decret 179/1995, de 1...
Resultat ple municipal
8
9
6
1
Vota!
Proposta de moció de rebuig a la proposta d’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local del govern estatal espanyol. Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud del continent Europeu, estan patint les conseqüències d’una crisi i, sobretot, de les estratèg...
Resultat ple municipal
15
2
1
5
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l’article 46.2.a) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que ap...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les Comissions Informatives d'Àrea. Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny...
Resultat ple municipal
9
8
Resultat ple municipal
8
9
3
3
Vota!
Periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que ap...
Resultat ple municipal
17