PP - via pública
0
0
Vota!
Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017. ANTECEDENTS Vist l’informe del delineant tècnic SIG municipal, de data 14 de febrer de 2017, del qual es transcriu el següent contingut: Es constata que en el carrer de...
Resultat ple municipal
16