PP - urbanisme
0
0
Vota!
Aprovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l'avinguda rei En Jaume i el c. Girona.. ANTECEDENTS Vist que en data 26 de gener de 2018, el senyor Pere Clos Forns, va presentar, amb RE 1240, un escrit de la senyora Dolors Ricós i Martí, en qualitat de Presidenta ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del Pla parcial corresponent al sector 6 "carretera BV-5105". Vist que en data 22 de juliol de 2011 s’aprova inicialment per Decret d’Alcaldia el Pla Parcial corresponent al Sector 6 “CARRETERA BV-5105”. El 4 de febrer de 2014...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús. Vist l’escrit amb R.E. 2017/9269 del dia 02/08/2017, procedent de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, pel qual es notifica  que el Ple de l’Ajuntament de C&...
Resultat ple municipal
16
0
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en ses...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Aprovació de les prescripcions fixades en l'informe d'Adif, respecte la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en ses...
Resultat ple municipal
14
2
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, clau 7 a. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat  definitivament per la Comissió...
Resultat ple municipal
15
3
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del Quart Cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Te...
Resultat ple municipal
17