PP - pressupostos
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 10/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
13
3
0
1
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2017. Suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les apl...
Resultat ple municipal
11
4
2
0
Vota!
Aprovació Pla econòmic financer. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 12/2016. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència de 6 d’octubre de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oacu...
Resultat ple municipal
16
2
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a rea...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016. Antecedents En l'elaboració del Pressupost del 2016 es va realitzar l’adaptació de les partides pressupostàries a la nova estructura dels pressupostos de les enti...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 4/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16