PP - funcionaris
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament. ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil els expedients de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents. Atès que...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Autorització compatibilitat Sra. MSC. Antecedents Atès que en data 11 de gener de 2018, la Sra. MSC presenta instància (RE 2018/555) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb l...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. APA. Antecedents Atès que en data 12 de setembre de 2017, el Sr. APA presenta instància (RE 2017/10218) on manifesta la seva intenció de prestar serveis públics a l&rs...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. MIS. Antecedents Atès que en data 18 i 30 de gener de 2018, la Sra. MIS presenta instàncies (RE 2018/892) i (RE 2018/1372) on manifesta la seva intenció de prestar serveis pr...
Resultat ple municipal
17
0
1
Vota!
Modificació relació de llocs de treball. Antecedents Atès que en data 29 de juny entra en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017, la qual inclou en l’artic...
Resultat ple municipal
11
4
1
0
Vota!
Petició compatibilitat funcionària TDG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TDG per a l’exercici d’activitats privades consistents en serveis de naturopatia, acupuntura ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Petició compatibilitat treballadora NAG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. NAG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. A. Z. A.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
4