PP - finançament
2
0
Vota!
Aprovació Pla econòmic financer. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d...
Resultat ple municipal
15