PP - educació
2
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus". ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil la licitació de la concessió del servei de l’escola bressol municipal “Els Daus”, als efec...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les escoles bressol. Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades ...
Resultat ple municipal
7
9
1
3
0
Vota!
Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". Antecedents: Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’educació. Vist el plec de condicions tècniques, que es transcriu literalment aco...
Resultat ple municipal
14