GpC - educació
0
0
Vota!
Bonificació 95% ICIO obra instal·lació de mòdul prefabricat a l'IES Arquitecte Manel Raspall. Atès que en data 16 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/5974, la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament va presentar a l’Ajuntament de...
Resultat ple municipal
13
2
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus". ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil la licitació de la concessió del servei de l’escola bressol municipal “Els Daus”, als efec...
Resultat ple municipal
13
3
1
0
Vota!
Moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals. El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat públi...
Resultat ple municipal
13
3
1
0
0
Vota!
Moció d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació al valors democràtics i a la cohesió social. Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comp...
Resultat ple municipal
16
1
2
0
Vota!
Acordar el desistiment del procediment de licitació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". En data 25 de maig de 2017 el Ple va acordar mitjançant proposta 2017/381, aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la li...
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
16
3
0
Vota!
Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". Antecedents: Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’educació. Vist el plec de condicions tècniques, que es transcriu literalment aco...
Resultat ple municipal
14
2
1
Vota!
Moció per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic. Atès que la ràtio d’alumnes per aula és un dels indicadors dels que disposem a l’hora de mesurar la qualitat de l’educació, tant a nivell de rendi...
Resultat ple municipal
13
1
4
0
Vota!
Moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya. Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa  Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei...
Resultat ple municipal
10
4
3
0
0
Vota!
Moció a favor de garantir un servei de menjador escolar de qualitat a les escoles públiques de Cardedeu. (R.E. nº 8320).. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16
1