GpC - dependencies municipals
0
0
Vota!
Acord imposició taxa utilització privativa dependències municipals i aprovació ordenança fiscal. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a ...
Resultat ple municipal
11
3