CiU - via pública
0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017. ANTECEDENTS Vist l’informe del delineant tècnic SIG municipal, de data 14 de febrer de 2017, del qual es transcriu el següent contingut: Es constata que en el carrer de...
Resultat ple municipal
16
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública. ANTECEDENTS Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment Comissió d’Estudi, per ...
Resultat ple municipal
15
1
1