CiU - pressupostos
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de  modificació a realitzar i les a...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació modificació crèdit 03/2018 credit extraordinari i sumplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
10
3
0
1
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2017. Suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les apl...
Resultat ple municipal
11
4
2
0
Vota!
Aprovació Pla econòmic financer. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 12/2016. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència de 6 d’octubre de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oacu...
Resultat ple municipal
16
2
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a rea...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016. Antecedents En l'elaboració del Pressupost del 2016 es va realitzar l’adaptació de les partides pressupostàries a la nova estructura dels pressupostos de les enti...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 13 de maig de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixemen...
Resultat ple municipal
14
1
4
0
Vota!
Exercici d'accions judicials en defensa dels interessos de la corporació. Producte finances Banc Sabadell. ANTECEDENTS En data 5 d’agost de 2008, la Junta de Govern Local va acordar la concertació d’una operació de crèdit per import de 3.500.000 d’euros. Aque...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial crèdits número 1/2016.. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de març de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de recon...
Resultat ple municipal
13
4
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària nº 1/2016 crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 17 de febrer de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a r...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 14 de febrer de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixem...
Resultat ple municipal
15
0
1
Vota!
Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016. En data 23 de desembre de 2015, el Ple va aprovar inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2016. Exposat al públic mitjan&c...
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària núm. 14/2015. Transferència de crèdit, suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2015.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 4/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16