CiU - ordenances
0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu. Vist l’informe de data 29 de novembre de 2018, efectuat per l’enginyer tècnic municipal, el qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles. Atès que la vigent Ordenança General Municipal de Circulació de vehicles de Cardedeu fou aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 26-07-2002 i defin...
Resultat ple municipal
13
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat de la nova  Ordenança del Mercat de Venda...
Resultat ple municipal
14
1
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública aprovada al BOP al 19 de desembre de 2012 ha quedat obsoleta per les dif...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals. ANTECEDENTS Vist la necessitat d’adaptar l’actual Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de Cardedeu al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu. Antecedents En data 25 de maig de 2008, es va publicar al BOP de Barcelona el text de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu, desprès d’e...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública. ANTECEDENTS Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment Comissió d’Estudi, per ...
Resultat ple municipal
15
1
1