CiU - funcionaris
0
0
Vota!
Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020. Les condicions de treball el personal de l’Ajuntament de Cardedeu es troben regulades pel conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Cardedeu per al pe...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS DE FET 1.- En l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu figura el lloc de treball de Tècnic de Salut en règim laboral. Entre d&...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019. Vist que, en el Ple de data 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament la plantilla de personal que va quedar determinada d’acord amb el següent quadr...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació modificació de la plantilla de personal. Considerant la necessitat de modificar la plantilla de personal aprovada per Acord del Ple de data 30 de novembre de 2017 prèviament a la convocatòria pública per la cober...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Modificació relació de llocs de treball- canvi administratiu-iva. Antecedents Atès que en data 08 de juny de 2018 s’emet informe signat pel Cap de gabinet de serveis interns on es demana modificar la relació de llocs de treball en atenc...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Autorització compatibilitat Sra. MSC. Antecedents Atès que en data 11 de gener de 2018, la Sra. MSC presenta instància (RE 2018/555) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb l...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. APA. Antecedents Atès que en data 12 de setembre de 2017, el Sr. APA presenta instància (RE 2017/10218) on manifesta la seva intenció de prestar serveis públics a l&rs...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. MIS. Antecedents Atès que en data 18 i 30 de gener de 2018, la Sra. MIS presenta instàncies (RE 2018/892) i (RE 2018/1372) on manifesta la seva intenció de prestar serveis pr...
Resultat ple municipal
17
0
1
Vota!
Modificació relació de llocs de treball. Antecedents Atès que en data 29 de juny entra en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017, la qual inclou en l’artic...
Resultat ple municipal
11
4
2
0
Vota!
Autorització compatibilitat del funcionari JDG. Atès que en data 10 de març de 2017, el Sr. JDG presenta instància (RE 2017/2746) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb la titula...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Petició compatibilitat funcionària TDG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TDG per a l’exercici d’activitats privades consistents en serveis de naturopatia, acupuntura ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Petició compatibilitat treballadora NAG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. NAG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Compatibilitat funcionària Sra. TSG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TSG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit de la...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
1
1
Resultat ple municipal
14
2
1
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. A. Z. A.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
4