CiU - educació
0
0
Vota!
Bonificació 95% ICIO obra instal·lació de mòdul prefabricat a l'IES Arquitecte Manel Raspall. Atès que en data 16 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/5974, la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament va presentar a l’Ajuntament de...
Resultat ple municipal
13
1
0
Vota!
Moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals. El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat públi...
Resultat ple municipal
13
3
1
0
0
Vota!
Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les escoles bressol. Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades ...
Resultat ple municipal
7
9
1
0
0
Vota!
Moció d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació al valors democràtics i a la cohesió social. Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comp...
Resultat ple municipal
16
1
2
0
Vota!
Acordar el desistiment del procediment de licitació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". En data 25 de maig de 2017 el Ple va acordar mitjançant proposta 2017/381, aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la li...
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
16
3
0
Vota!
Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". Antecedents: Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’educació. Vist el plec de condicions tècniques, que es transcriu literalment aco...
Resultat ple municipal
14
2
1
Vota!
Moció per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic. Atès que la ràtio d’alumnes per aula és un dels indicadors dels que disposem a l’hora de mesurar la qualitat de l’educació, tant a nivell de rendi...
Resultat ple municipal
13
1
0
0
Vota!
Moció a favor de garantir un servei de menjador escolar de qualitat a les escoles públiques de Cardedeu. (R.E. nº 8320).. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16
1