ordenances 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu. Vist l’informe de data 29 de novembre de 2018, efectuat per l’enginyer tècnic municipal, el qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Modificació ordenances fiscals 2019 (of núm. 10). D I C T A M E N EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el proce...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles. Atès que la vigent Ordenança General Municipal de Circulació de vehicles de Cardedeu fou aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 26-07-2002 i defin...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional). D I C T A M E N EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el ...
Resultat ple municipal
12
3
3
0
Vota!
Aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
10
4
1
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat de la nova  Ordenança del Mercat de Venda...
Resultat ple municipal
14
1
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals en motiu de les al·legacions rebudes en el període d'exposició pública. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
9
6
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública aprovada al BOP al 19 de desembre de 2012 ha quedat obsoleta per les dif...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la via pública: parades annexes al mercat municipal. ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu actual modificada, es va aprovar en data 28 de gener de 2016 pel Ple de l&r...
Resultat ple municipal
12
3
2
0
Vota!
Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals. ANTECEDENTS Vist la necessitat d’adaptar l’actual Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de Cardedeu al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’...
Resultat ple municipal
15
2
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2017. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
2
4
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu. Antecedents En data 25 de maig de 2008, es va publicar al BOP de Barcelona el text de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu, desprès d’e...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública. ANTECEDENTS Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment Comissió d’Estudi, per ...
Resultat ple municipal
15
1
1
Resultat ple municipal
9
4
2