ordenances 2011/2015
Resultat ple municipal
8
3
6
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
6
2
Resultat ple municipal
12
3
Resultat ple municipal
15
0
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
7
8
4
3
Vota!
Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2014 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
8
3
6
2
4
Vota!
Aprovació de l’ordenança reguladora de la cessió d’espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats. ANTECEDENTS Mitjançant acord del ple de la corporació, de data 25 de setembre de 2008, es va aprovar definitivament el text de l’ordenança reguladora de la cessió...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica. Antecedents VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’administració electrònica elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per R...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de regulació de residus a la via pública.. Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal de regulació de residus a la via pública de Cardedeu, elaborada p...
Resultat ple municipal
9
3
3
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la cessió d'espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats.. Vist que Cardedeu és un municipi amb una important tradició de moviments culturals, associatius, de participació ciutadana i socials i que és voluntat de l’Ajuntam...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció.. Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la c...
Resultat ple municipal
16
1
3
2
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
4
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de diferents articles de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública.. Atès que en data 26 de març de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar el Ordenança municipal reguladora de la Via pública. (Text íntegre publicat al BOP ...
Resultat ple municipal
16
4
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua de Cardedeu.. Atès que en data 28 de maig de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Cardedeu. (Text ínteg...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Derogació de l'ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en els habitatges del terme municipal de Cardedeu.. Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de gener de 2002 va aprovar l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d&rsquo...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Modificació de l'Ordenança general municipal de circulació de vehicles i de l'Ordenança d'Utilització de la via pública per a vianants i vehicles. Atès que la zona d’estacionament amb horari limitat (zona vermella) de Cardedeu es troba regulada tant als articles 32 a 34 (ambdós inclosos) de l’ordenança general...
Resultat ple municipal
15
2