normatives 2011/2015
1
4
Vota!
Aprovació de la modificació dels articles 6 i 7 del Reglament del Mercat Municipal.. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 3 de gener de 2013, de proposta de modificació del reglament del mercat municipal. Atès que la gestió del mercat munici...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació de l'article 80 de l'ordenança reguladora de la via pública. Vist l’informe de l’Inspector d’obres de Cardedeu de 26 de novembre de 2012 en el que es proposa la modificació de l’ordenança de la via pública de Card...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic pla general de 1984 eren 3A. D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/20...
Resultat ple municipal
9
8