nomenaments 2011/2015
Resultat ple municipal
10
6
3
2
Vota!
Nomenament de regidors del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes i en diferents òrgans municipals. En haver entrat un nou regidor de la CUP, Ramon Garcia, en substitució del regidor sortint, Adrià Soler, cal actualitzar les dades als organismes on s'ha fet el canvi.
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Nomenament de representant a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Atès que en data 7 de novembre de 2013, s’ha dictat decret d’alcaldia nº 799/2013, que modifica la resolució del Decret de cartipàs, per la qual cosa es necess...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació representants del consell d’administració del Patronat municipal d’esports. Atès el que es desprèn en els nous estatuts del Patronat Municipal d’Esports que es d’obligat compliment la creació d’un Consell d’Administració....
Resultat ple municipal
9
7
4
1
Vota!
Nomenament de membre de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu. Antecedents Atès que el Ple municipal, a la sessió del dia 30 de maig de 2013, va aprovar la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels me...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió. ANTECEDENTS Atès que el 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
11
6
3
2
Vota!
Nomenament dels Regidors del Grup municipal del Partit Popular, com a portaveu, nomenament a les comissions informatives, a la comissió especial de comptes i en diferents òrgans municipals. Atès que es necessari modificar la designació on figurava la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena en representació del grup municipal del Partit Popular. Vist el que disposen els...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Aprovació del canvi i nou nomenament de representant al Fons Català de Cooperació i a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.. Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 26 de gener de 2012, va nomenar com a representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació i a la...
Resultat ple municipal
9
1
7
2
4
Vota!
Nomenament de representant de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. Atès que en sessió plenària de data 28 de febrer de 2012, es va nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona ...
Resultat ple municipal
12
4
5
1
Vota!
Elecció del Jutge de pau substitut de Cardedeu.. Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica a l’Ajuntament la finalització del termini de 4 anys pel que ...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Nomenament regidors del Grup municipal de CiU, com a portaveu, i nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes, a les assemblees de Patronats i en diferents òrgans col·legiats.. Atès que en sessió plenària de data 23 de febrer es va posar en coneixement l’escrit de renúncia al càrrec de regidor per part del Sr. Jaume Fort Mauri, ces...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Nomenament de nou membre del Consell de la Vila a proposta del grup municipal de Convergència i Unió.. Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 29 de setembre de 2011, va nomenar a la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró, com a membre del Consell de la Vila. Atè...
Resultat ple municipal
16
3
2
Vota!
Canvi i nou nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions.. Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 7 de juliol de 2011, va nomenar diferents representants de l’Ajuntament en Institucions. Atès que en data...
Resultat ple municipal
9
1
7
3
2
Vota!
Designació del Director del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. Vist el contingut de l’acta de la reunió del dia 21 de desembre de 2011, del Tribunal constituït per a la selecció per a la contractació temporal d’un agent d&...
Resultat ple municipal
9
2
6
2
3
Vota!
Validació de l'acord de nomenament de representant de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà. De conformitat amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització i funcionament, quan el nomenaments de representants de la Corporació en òrgan col.le...
Resultat ple municipal
13
2
1