neteja 2011/2015
0
1
Vota!
Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu. El contracte amb l'empresa de servei de neteja viària va finalitzar i ara queda pendent aprovar-ne la liquidació, per tal que l'Ajuntament pugui cobrar uns imports que quedave...
Resultat ple municipal
14
1
2
2
1
Vota!
Aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que en data 5 de de5embre de 2012 el Ple Municipal de l'AJuntament de Cardedeu aprova l'adudicació de la gestió del servei public municipal de nete...
Resultat ple municipal
14
3
0
2
Vota!
Aprovació de la resolució del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines amb l’empresa URBASER. Antecedents L’empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SLU va signar contracte amb l’Ajuntament de Cardedeu, com a concessionària del servei públic de neteja vi&agra...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals. ANTECEDENTS Vist que el ple municipal d’aquesta corporació, en data 28 de març de 2012 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudic...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines al terme municipal de Cardedeu. Atès que el Ple Municipal ordinari a la sessió del dia 26 de juliol de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions t&...
Resultat ple municipal
13
3
Resultat ple municipal
9
2
5
3
4
Vota!
Adjudicació del Servei de neteja dels edificis municipals. . Atès que el Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 28 de març de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques qu...
Resultat ple municipal
14
2
2
4
Vota!
Modificació dels plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques per a la licitació i contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la licitació i contractació del servei de neteja del edifici...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació del servei de neteja d'edificis municipals de Cardedeu.. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació dels servei de neteja dels edificis municipals de C...
Resultat ple municipal
9
5
3