municipalització 2015/2019
0
0
Vota!
Modificació dels estatuts de la societat mercantil municipal "C-10 Serveis i Manteniments, S.L.". ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT...
2
0
Vota!
Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
5
1
0
Vota!
Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.. ANTECEDENTS El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta muni...
Resultat ple municipal
10
4
0
0
Vota!
Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 20 de març de 2017, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&o...
Resultat ple municipal
9
8
1
0
Vota!
Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal.. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
6
2
0
Vota!
Nomenament dels membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, S.L.". ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSA...
Resultat ple municipal
8
8
1
0
Vota!
Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona. ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABI...
Resultat ple municipal
8
8
1
0
Vota!
Aprovació definitiva dels estatuts de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, S.L. i acordar la seva constitució. ANTECEDENTS Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el passat dia 26 de maig de 2016, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: Acord inicial de creació de...
Resultat ple municipal
8
6
2
0
Vota!
Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts. ANTECEDENTS És voluntat de l’equip de govern donar un impuls a la millora de la gestió de serveis municipals. Es considera que entre les formes de gestió de serve...
Resultat ple municipal
8
7