mercat 2011/2015
1
4
Vota!
Aprovació de la modificació dels articles 6 i 7 del Reglament del Mercat Municipal.. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 3 de gener de 2013, de proposta de modificació del reglament del mercat municipal. Atès que la gestió del mercat munici...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança d'activitats comercials a la via pública (Mercat setmanal). Atès que la Directiva 123/2006/CE, de 26 de novembre, relativa als serveis en el mercat interior estableix un nou model d’actuació administrativa que afecta expressament a la ve...
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de la Taxa per ocupació del mercat municipal.. Atès que des de l’any 2009, al ple de novembre, l’ajuntament va recuperar la gestió directa del mercat municipal. Atès que la tarifa d’ocupació tin...
Resultat ple municipal
12
5