licitacions 2011/2015
2
4
Vota!
Modificació dels plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques per a la licitació i contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la licitació i contractació del servei de neteja del edifici...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres de construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un pave...
Resultat ple municipal
14
3
2
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació del servei de neteja d'edificis municipals de Cardedeu.. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació dels servei de neteja dels edificis municipals de C...
Resultat ple municipal
9
5
3