infraestructures 2011/2015
2
3
Vota!
Verificació del text refós del Pla Especial d'Insfraestructures de Radiocomunicació.. Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1
2
3
Vota!
Aprovació provisional del Pla especial d'infraestructures de radiocomunicació (PEIR). Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1