industria 2011/2015
1
4
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Cardedeu per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1 C. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
15
1