impostos 2015/2019
1
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional). EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
8
3
3
2
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2017. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
2
4
Resultat ple municipal
9
4
2
0
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2016.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
10
4
3
0
0
Vota!
Ampliació de la delegació de funcions de l'Ajuntament de Cardedeu en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17