funcionaris 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020. Les condicions de treball el personal de l’Ajuntament de Cardedeu es troben regulades pel conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Cardedeu per al pe...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS DE FET 1.- En l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu figura el lloc de treball de Tècnic de Salut en règim laboral. Entre d&...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019. Vist que, en el Ple de data 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament la plantilla de personal que va quedar determinada d’acord amb el següent quadr...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament. Vist que l’expedient va romandre exposat a...
Resultat ple municipal
8
3
3
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla del 2019. Vist que el expedient va romandre exposat al públic durant quinze...
Resultat ple municipal
8
6
0
0
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019. Antecedents de fet 1.- Mitjançant decret d’Alcaldia ha estat aprovat en el 2018 un nou organigrama amb el que es pretén implementar quatre gabinets tècnics, dues unitat...
Resultat ple municipal
9
7
0
0
Vota!
Aprovació modificació de la plantilla de personal. Considerant la necessitat de modificar la plantilla de personal aprovada per Acord del Ple de data 30 de novembre de 2017 prèviament a la convocatòria pública per la cober...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Modificació relació de llocs de treball- canvi administratiu-iva. Antecedents Atès que en data 08 de juny de 2018 s’emet informe signat pel Cap de gabinet de serveis interns on es demana modificar la relació de llocs de treball en atenc...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament. ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil els expedients de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents. Atès que...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Autorització compatibilitat Sra. MSC. Antecedents Atès que en data 11 de gener de 2018, la Sra. MSC presenta instància (RE 2018/555) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb l...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. APA. Antecedents Atès que en data 12 de setembre de 2017, el Sr. APA presenta instància (RE 2017/10218) on manifesta la seva intenció de prestar serveis públics a l&rs...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. MIS. Antecedents Atès que en data 18 i 30 de gener de 2018, la Sra. MIS presenta instàncies (RE 2018/892) i (RE 2018/1372) on manifesta la seva intenció de prestar serveis pr...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Desestimació del recurs de reposició de la modificació de la relació de llocs de treball. Antecedents Atès que en data 21 d’ agost de 2017 el Sr. EBG entra instància (RE 2017/9733) com a representant legal dels treballadors i treballadores de l’ajuntament d...
0
1
Vota!
Modificació relació de llocs de treball. Antecedents Atès que en data 29 de juny entra en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017, la qual inclou en l’artic...
Resultat ple municipal
11
4
2
0
Vota!
Autorització compatibilitat del funcionari JDG. Atès que en data 10 de març de 2017, el Sr. JDG presenta instància (RE 2017/2746) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb la titula...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Execució de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014. En data 11 de juliol de 2015, pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, procediment abreujat 28/2014 , es va dictar sentència núm. 192/2015 que, en l...
Resultat ple municipal
8
6
1
0
Vota!
Petició compatibilitat funcionària TDG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TDG per a l’exercici d’activitats privades consistents en serveis de naturopatia, acupuntura ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Petició compatibilitat treballadora NAG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. NAG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017. ANTECEDENTS Aprovat inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2017 i exposat al públic mitjançant anunci al Butlle...
Resultat ple municipal
8
8
2
0
Vota!
Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
6
0
0
Vota!
Compatibilitat funcionari Sr. J.V.. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat del Sr. J.V.M. per a l’exercici d’activitats privades com a Economista fora de la jornada de treball assignad...
Resultat ple municipal
9
1
5
0
0
Vota!
Compatibilitat funcionària Sra. TSG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TSG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit de la...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2016. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2016, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
4
2
0
0
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
1
1
Resultat ple municipal
14
2
1
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. A. Z. A.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
4