funcionaris 2011/2015
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. E.B.G. . El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
8
9
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. A.M.F.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
8
9
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. S.F.P. . El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
8
9
2
1
Vota!
Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. J.M.F.I.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
1
Vota!
Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. C.G.M.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
4
0
4
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal a l'Ajuntament de Cardedeu. Per tal de canviar perfils d'alguns llocs de treball de l'Ajuntament, ja que han assolit més responsabilitats.
Resultat ple municipal
6
11
0
6
Vota!
Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball, aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 30/10/2013. Antecedents Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 30 d’octubre de 2013, va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball respect...
Resultat ple municipal
9
8
0
7
Vota!
Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball aprovada inicialment al Ple del 30/05/2013. Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 30 de maig de 2013, va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball , de manera que l’actual ...
Resultat ple municipal
9
8
4
3
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball a l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que s’informa de la voluntat de modificar la relació de llocs de treball quant a dos llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu, essent aquests els ...
Resultat ple municipal
9
8
1
5
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball. Antecedents Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 4 de març de 2013, es va acordar iniciar l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Declaració de no disponibilitat de crèdits d'acord amb l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.. L’apartat 1 de l’article 2 del RD 20/2012 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals del personal al servei de les administracions públiques, en l&rsquo...
Resultat ple municipal
11
5
2
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació, de les plantilles de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2013. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2013, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
8
8
3
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'entitat, dels organismes autònoms i el general i de les plantilles de personal i relació de llocs de treball corresponent a l'exercici 2012. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2012, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
8